Nieuwe privacywetgeving (AVG)

Zoals u waarschijnlijk wel uit het nieuws vernomen hebt, is per 25 mei jl. een nieuwe privacywet in werking getreden, de zogenaamde Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt in de hele Europese Unie.

De AVG verschilt op een aantal punten van de oude wetgeving. Zo zijn de rechten van de personen over wiens privacy het gaat, versterkt en uitgebreid.

Privacybescherming in het kort:
– Persoonsgegevens worden volgens de wet behoorlijk en zorgvuldig verwerkt;
– Alleen voor het uitdrukkelijke doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;
– Niet langer dan nodig worden bewaard;
– Gegevens worden alleen toereikend en niet bovenmatig verwerkt.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. Daarom is het belangrijk dat een ieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft, zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Kerken dienen een wettelijke grondslag te hebben om persoonsgegevens te verwerken. De persoonsgegevens van de leden van onze kerk worden verzameld en verwerkt om als gemeente een gemeenschap te kunnen zijn waarin leden naar elkaar omzien en hen op te dragen aan God.

Omdat u (doop)lid bent van onze gemeente is het van belang dat uw gegevens worden geregistreerd en verwerkt. Deze gegevensverwerking is onder andere noodzakelijk voor het voeren van een ledenadministratie, u te informeren over kerkelijke activiteiten, het kerkblad bij u thuis te bezorgen, of om u te benaderen voor een financiële bijdrage.

Uitsluitend de volgende gegevens worden van gemeenteleden geregistreerd en verwerkt:
Voornaam, roepnaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en -plaats, burgerlijke staat, doopdatum en -kerk, belijdenisdatum- en kerk en huwelijksdatum en -kerk (alles voor zover van toepassing). Verder worden uw bankgegevens gebruikt voor het incasseren van kerkelijke bijdragen, indien u hier gebruik van maakt.

Het hoort bij het samen kerk-zijn om met elkaar mee te leven. Dat kan niet zonder ook gebeurtenissen te delen in bijvoorbeeld het kerkblad. Het kerkblad is daarom uitsluitend beschikbaar voor gemeenteleden en meelevende leden. Waar nodig wordt vooraf om toestemming gevraagd om bepaalde gegevens van u te publiceren, bijvoorbeeld een foto.

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden. Ook worden er geen gegevens van gemeenteleden op de website geplaatst, tenzij deze gemeenteleden een functie hebben binnen de gemeente, bijvoorbeeld ambtsdragers, of er aan u toestemming is gevraagd om uw gegevens op de website te plaatsen.

Volgens de AVG heeft u als betrokkene bij deze wet een aantal rechten, bijvoorbeeld om uw gegevens in te zien. Deze rechten kunt u hier vinden.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en Stichting Vermogensbeheer.