De kerkenraad wordt gevormd door de predikant, de ouderlingen en de diakenen. Zij is momenteel als volgt samengesteld:

Predikant

Ds. M. van Reenen
Lange Dam 4
8321 XV Urk
dominee@hhgmoria.nl
0527-745435

In de Bijbel wordt de predikant omschreven als herder en leraar. Een predikant heeft dus twee taken, te weten: het leiden in, en het leren van de gemeente uit Gods Woord en de pastorale zorg over de gemeenteleden.

De predikant is geroepen tot de dienst van het Woord, de bediening van de sacramenten en het doen van de gebeden in de erediensten. Hij ruimt voldoende tijd in voor studie en exegese van het Woord. Het onderzoek in Gods Woord is van onschatbare waarde voor zijn arbeid in prediking en herderlijke zorg. Hiertoe behoort ook tijd voor studie, waartoe de kerkenraad hem zoveel mogelijk de ruimte biedt.

Vanuit het onderzoek van het Woord leidt hij de gemeente in haar geheel en gemeenteleden afzonderlijk in onderwijzing, vermaning, vertroosting en bestraffing, naar wat nodig is. Bovenal verkondigend de bekering tot God en de verzoening met Hem door het geloof in Jezus Christus. Hij weerlegt met het Woord dwalingen met het oog op de rechte leer van de gemeente. Wanneer de gemeente in een periode van vacant - zijn verkeert, zal de kerkenraad proberen zo spoedig mogelijk een pastoraal werker vragen om bijstand in het pastoraat en in het overige gemeentewerk.

Ouderlingen

De ouderling is geroepen tot het opzienersambt. Hij heeft, met de predikant, het opzicht over leer en leven van de gemeente. Hij is de predikant behulpzaam met goede raad, ziet toe dat alle dingen in de gemeente met orde geschieden en verleent pastorale zorg met en naast de dominee aan hen die raad en troost behoeven. Ook heeft hij de taak toe te zien op leer en leven van de predikant. Er zijn in onze gemeente ouderlingen die in het bijzonder tevens aangewezen zijn tot kerkvoogd. Aan hen is toevertrouwd: - de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente in zaken van niet-diaconale aard, het namens en ten behoeve van de kerkenraad bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van het doopboek, het belijdenisboek en het trouwboek.


L. Bakker
Almerelaan 9
8321 JA Urk
0527-684354
06-53925354
Jeugdouderling & Kerkvoogd


M. de Boer
Pieter van Vollenhovenstraat 33
8322 GJ Urk
0527-688465
06-48132308
Wijk 3


A.T. de Borst
Oude Dijk 8
8321 AP Urk
scriba@hhgmoria.nl
06-51172343
Scriba & Jeugdouderling


A.K. van der Meer
Ransuil 31
8322 CP Urk
06-30224573

Wijk 5


W. de Vries
Grote Fok 5
8321 VX Urk
06-51050548

 Wijk 2


P. Post
Pilotenweg 20b
8303 PA Emmeloord
06-22815156

Wijk 6

R. Post
Slenk 16
8321 LD Urk
06-11353887
Vz Kerkvoogdij & ondersteuning Wijk 1 & 5


J.G. Pruiksma
Makjan 26
8321 ZB Urk
06-1121160
Wijk 7


H. van Urk
Tida Kira 21
8321 JW Urk
06-30077912

Wijk 4

Diakenen

Diaconaat is een Bijbelse opdracht aan de hele gemeente van Jezus Christus om, samen met de evangelieverkondiging, een open oog, een luisterend oor en een helpende hand te bieden. Daarbij hebben we oog voor onze medemens, de naaste, in de ruimste zin van het woord, dus de naaste dichtbij, maar ook de naaste ver weg.

Om het diaconaat vorm en inhoud te geven bestaat binnen de kerkenraad een college van diakenen dat verantwoordelijk is voor de diaconale taken in de gemeente. Naast waar diaconale hulp nodig is , willen de diakenen ook troostend aanwezig zijn, zoals in het bevestigingsformulier omschreven staat: “dat zij niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met troostelijke redenen uit het Woord van God, aan de armen en ellendigen hulp bewijzen”. Het diaconaat gaat dan ook verder dan de gemeentegrenzen en probeert via allerlei kanalen een helpende hand te bieden aan hulpbehoevende mensen

Naast het geven van diaconale steun aan de naaste heeft de diaconie o.a. de volgende taken:

  • Vervoer naar de kerk of een andere bijeenkomst van de gemeente voor degenen die niet zelf in staat zijn om op eigen gelegenheid naar de kerk te gaan.
  • Er zorg voor dragen dat elke eredienst te beluisteren is via de kerktelefoon of een ander medium, zodat gemeenteleden die niet naar de kerk kunnen zoals bejaarden, gehandicapten en zieken toch kunnen meeluisteren.
  • Huisbezoeken afleggen bij alleenstaande ouderen, langdurig zieken, gehandicapten en mensen die in financiële nood verkeren.
  • Zieken bezoek bij of na een langere ziekenhuisopname.
  • Organiseren van mantelzorg binnen de gemeente.
  • Mocht u door welke oorzaak dan ook in financiële of maatschappelijke nood komen te zitten, schroom dan niet om contact op te nemen via het onderstaande de mail adres of u kunt één van de diakenen aanspreken.

Het diaconaat zal ten allen tijde uiterst integer met alle toevertrouwde informatie omgaan.

E-mailadres diaconie:
diaconie@hhgmoria.nl

Bankrekeningnummer diaconie:
NL26 RABO 0144 1900 87

De ANBI-informatie van de diaconie is hier te downloaden.

Eventuele giften ten behoeve van het de diaconale werk kunt u te allen tijde overmaken op bovenstaand rekeningnummer.


J. Post
Middelbuurt 112
8321 ZE Urk
0527-685515
06-20611822

Voorzitter diaconie


A. Ras
Binnenkruier 24
8311 BJ Espel
0527-795012
06-51971014

Zending diaconie

J. Post jr.
Christinastraat 1
8322 GR Urk
06-24834222

Secretaris diaconie


J. Woord
Beatrixstraat 39b
8322 GC Urk
0527-686267
06-30161891

Penningmeester diaconie