Onze gemeente telt ruim 650 leden en behoort tot de Hersteld Hervormde Kerk.

Elke zondag komt de gemeente bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, de Bijbel. De Bijbel maakt ons bekend wie God is en wie de mens is. God is Schepper van alle dingen en ook de mens is Zijn schepsel. We zijn geschapen om Hem te dienen. Wij hebben echter gezondigd en ons van God afgekeerd. De Bijbel verkondigt hoe wij, door Christus Jezus, met God verzoend kunnen worden.

De kerk is een instelling van God en Christus is het Hoofd van de Gemeente. Efeze 1:21 en 22: ”En heeft alle dingen Zijn (Christus) voeten onderworpen, en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen; Welke Zijn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in allen vervult.” De kerk is dus geen menselijke instelling. Ze gaat dan ook niet uit van wat mensen vinden of menen. Centraal staat de vraag: ‘Wat zegt de HEERE in Zijn Woord tot ons?’

De gemeente komt tweemaal per zondag bij elkaar in een kerkdienst. De kerkdiensten kennen een vaste orde. Er wordt gebeden, de dominee preekt over een gedeelte uit de Bijbel en er wordt gezongen. Daarnaast wordt er gecollecteerd voor de naaste in nood en voor de kerkelijke gemeente.

Orde van een kerkdienst:

Votum en Groet
Zingen
Tien Geboden (‘s ochtends) of Belijdenis van het geloof (‘s middags).
Zingen als reactie op de Tien Geboden of als instemming met de Belijdenis van het geloof.
Schriftlezing
Gebed (en voorbede)
Zingen (tevens collecte)
Prediking
Zingen als antwoord op de prediking
Dankgebed
Zingen
Zegen

Wij zingen psalmen onder begeleiding van het orgel. Daarnaast wordt in de diensten gebruik gemaakt van de Statenvertaling. Tijdens de kerkdiensten wordt met enige regelmaat de Heilige Doop bediend en wordt viermaal per jaar het Heilig Avondmaal gevierd.

De gemeente komt niet alleen op zondag bij elkaar. Door de week geeft onze predikant catechisatie aan de jongeren, wordt er Bijbelkring gehouden en komen de verschillende jeugdverenigingen bij elkaar. Op deze website is er meer informatie over te vinden.

Wilt u hier meer over weten, neem contact met ons op!