Psalm 123 (meditatie)

1 april 2020
1. Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. 2. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk…
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 1 Dat er een enig God is Wij geloven allen met het hart en belijden met den mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen,…

Mattheüs 27:9-10

29 maart 2020
9. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken…
1. Men zegt: Zo een man zijn huisvrouw verlaat, en zij gaat van hem en wordt eens anderen mans, zal hij ook tot haar nog wederkeren? Zou datzelve land niet…
Vraag: Wat beduidt het woordeken: Amen? Antwoord: 'Amen' wil zeggen: Het zal waar en zeker zijn. Want mijn gebed is veel zekerder van God verhoord, dan ik in mijn hart…

Mattheüs 27:3-4

22 maart 2020
3. Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 4. Zeggende: Ik…

Mattheüs 24:25

15 maart 2020
25. Zie, Ik heb het u voorzegd.

Lukas 23:39-43

15 maart 2020
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…

Mattheüs 19:27-30

8 maart 2020
27. Toen antwoordde Petrus en zeide tot Hem: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd; wat zal ons dan geworden? 28. En Jezus zeide tot hen: Voorwaar Ik…

Mattheüs 19:26

8 maart 2020
26. En Jezus hen aanziende, zeide tot hen: Bij de mensen is dat onmogelijk, maar bij God zijn alle dingen mogelijk.

Markus 10:21

7 maart 2020
21. En Jezus hem aanziende, beminde hem en zeide tot hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, verkoop alles wat gij hebt en geef het den armen, en gij zult…

Mattheüs 19:16-17

1 maart 2020
16. En zie, er kwam een tot Hem en zeide tot Hem: Goede Meester, wat zal ik goeds doen, opdat ik het eeuwige leven hebbe? 17. En Hij zeide tot…

Johannes 13:21

23 februari 2020
21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.

Mattheüs 17:24-27

23 februari 2020
24. En als zij te Kapérnaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de didrachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de didrachmen niet? 25. Hij zeide: Ja. En toen…

Mattheüs 9:1-8

16 februari 2020
1. En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. 2. En Jezus…

Lukas 7:47

16 februari 2020
47. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

1 Koningen 8:38-40 (Biddag)

12 februari 2020
38. Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël geschieden zal; als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen…

Handelingen 12:12 (Biddag)

12 februari 2020
12. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren.
1 2 3 12 13 14

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven