Jesaja 45:15

17 september 2023
Tekst: Jesaja 45:15 Voorwaar, Gij zijt een God Die Zich verborgen houdt, de God Israëls, de Heiland.

Amos 3:8

17 september 2023
Tekst: Amos 3:8 De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heere HEERE heeft gesproken, wie zou niet profeteren?
Tekst: Openbaring 3:5 5. Die overwint, die zal bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitdoen uit het boek des levens, en Ik zal zijn naam…
Tekst: Openbaring 3:4 4. Doch gij hebt enige weinige namen ook te Sardis, die hun klederen niet bevlekt hebben, en zij zullen met Mij wandelen in witte klederen, overmits zij…
Tekst: 2 Koningen 2:15-25 Thema: “Opvoeden tussen hoop en vrees” 1. De reis 2. De hoop 3. De vrees
Tekst: Openbaring 3:1-3 1. En schrijf aan den engel der gemeente die te Sardis is: Dit zegt Die de zeven Geesten Gods heeft, en de zeven sterren: Ik weet uw…
Tekst: Psalm 104:10-17 Thema: “Geschapen tot Gods eer” 1. Veel schepselen 2. Eén bron 3. Eén doel
Tekst: 2 Koningen 2:1-13 Thema: “Elisa’s afscheid van Elia” 1. Elisa achter Elia 2. Elisa naast Elia 3. Elisa in plaats van Elia
Tekst: Openbaring 22:17 17. En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des…
Tekst: Genesis 43:9 9. Ik zal borg voor hem zijn; van mijn hand zult gij hem eisen; indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel,…
Tekst: 1 Koningen 19:19-21 19 Zo ging hij vandaar en vond Elísa, den zoon van Safat; diezelve ploegde met twaalf juk runderen voor zich heen, en hij was bij het…
Tekst: Psalm 92:13 13. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Thema: "Gelovigen als bomen" 1. Hun groei 2. Hun wortels 3.…
Tekst: Psalm 32:9 9. Weest niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, hetwelk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genake.…
Tekst: 2 Korinthe 5:20-21 20. Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen. 21. Want Dien Die…
Tekst: 2 Korinthe 5:10-11 10. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor den rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft,…
Tekst: Markus 9:24-25 24. En terstond de vader des kinds, roepende met tranen, zeide: Ik geloof, Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. 25. En Jezus ziende dat de schare gezamenlijk…
Tekst: Handelingen 19:11-17 11. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus; 12. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken,…

Handelingen 16:14-15

16 juli 2023
Tekst: Handelingen 16:14-15 14. En een zekere vrouw met name Lydia, een purperverkoopster, van de stad Thyatíra, die God diende, hoorde ons; welker hart de Heere heeft geopend, dat zij…

Openbaring 22:14

16 juli 2023
Tekst: Openbaring 22:14 14. Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan den Boom des levens, en zij door de poorten mogen ingaan in de stad.
1 2 3 33 34 35

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
17-09-2023 17:00 uur Luister
17-09-2023 10:00 uur Luister