Tekst: HC Zondag 12 (vraag 31) Thema: "De grote Ambtsdrager" 1. Hij is gezalfd 2. Hij is Profeet 3. Hij is Priester 4. Hij is Koning
Tekst: Markus 14:29-31 Thema: "Tot alles in staat" 1. Ergernis 2. Verloochening 3. Hoogmoed
Tekst: HC Zondag 11 Thema: “Jezus is Zijn Naam” 1. Een genadige Naam 2. Een zalige Naam 3. De enige Naam
Tekst: Markus 10:28 Thema: “Leven op Zijn kosten” 1. Hachelijke opgave 2. Hartelijke overgave 3. Heerlijke genadegave
Tekst: Mattheüs 6:9a Onze Vader, Die in de hemelen zijt
Tekst: Spreuken 30:8b-9 8b. armoede of rijkdom geef mij niet, voed mij met het brood van het mij bescheiden deel, 9. Opdat ik zat zijnde, U dan niet verloochene en…
Tekst: HC Zondag 10 (vraag 28) Thema: "Leven uit Gods hand" 1. Onbezorgd 2. Biddend 3. Dankend
Tekst: Markus 8:32-33 Thema: "Als er lijden komt" 1. Wat God wil 2. Wat Petrus wil 3. Wat wij willen 4. Wat Jezus wil  
Tekst: Johannes 1:35-40 Thema: “Volgen van het Lam” 1. Aangewezen om te volgen 2. Volgen met een vraag 3. Kom en zie
Tekst: Lukas 10:25-37 Thema: "De barmhartige Samaritaan"
Tekst: HC Zondag 10 (vraag 27) Thema: “Gods voorzienigheid” 1. Een wonder 2. Een raadsel 3. Een zegen
Tekst: Johannes 4:10 10. Jezus antwoordde en zeide tot haar: Indien gij de Gave Gods kendet, en wie Hij is Die tot u zegt: Geef Mij te drinken, zo zoudt…
Tekst: HC Zondag 9 (deel 2) Thema: "God de Schepper" 1. heeft alles geschapen 2. heeft de natuur geschapen 3. heeft de mens geschapen
Tekst: Lukas 5:12-16 Thema: "Wat wil Jezus?" 1. Reiniging 2. Gehoorzaamheid 3. Oprechtheid 4. Gebed
Tekst: HC Zondag 9 (deel 1) Thema: “God als Vader” 1. Vader in Zichzelf 2. Vader in de Zoon 3. Vader voor kinderen
Tekst: Mattheüs 4:19a 19. En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na Thema: “Een discipel van Jezus” 1. kent Hem 2. volgt Hem 3. hoort Hem
Tekst: Genesis 45:28 28. En Israël zeide: Het is genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog; ik zal gaan en hem zien, eer ik sterve. Thema: “Hebt u Jozef al gezien?”…
Tekst: Genesis 45:3 3. En Jozef zeide tot zijn broederen: Ik ben Jozef; leeft mijn vader nog? En zijn broeders konden hem niet antwoorden; want zij waren verschrikt voor zijn…
Tekst: Openbaring 1:8 Thema: "Christus, de Alfa en de Omega" 1. van de geschiedenis 2. van het geloof 3. van het leven
Tekst: Romeinen 13:11 Thema: "Het is tijd!" 1. Eindtijd 2. Hoog tijd 3. Korte tijd
1 2 3 36 37 38

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
Live uitzending Luister
28-02-2024 19:25 uur Luister
25-02-2024 17:00 uur Luister