Mattheüs 9:1-8

16 februari 2020
1. En in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. En zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. 2. En Jezus…

Lukas 7:47

16 februari 2020
47. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief.

1 Koningen 8:38-40 (Biddag)

12 februari 2020
38. Alle gebed, alle smeking, die van enig mens, van al Uw volk Israël geschieden zal; als zij erkennen een ieder de plaag zijns harten, en een ieder zijn handen…

Handelingen 12:12 (Biddag)

12 februari 2020
12. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Markus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren.
Vraag 128 Hoe besluit gij uw gebed? Antwoord: 'Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid'. Dat is: Zulks alles bidden wij van U,…

Mattheüs 15:8

9 februari 2020
8. Dit volk genaakt Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van Mij;

Lukas 11:23

2 februari 2020
23. Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; en wie met Mij niet vergadert, die verstrooit.

Hosea 11:9m

2 februari 2020
9m. want Ik ben God en geen mens, de Heilige in het midden van u
Vraag 127 Welke is de zesde bede? Antwoord: 'En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze'. Dat is: Dewijl wij van onszelf alzo zwak zijn, dat…

Zefanja 3:17-18

26 januari 2020
17. De HEERE uw God is in het midden van u, een Held Die verlossen zal; Hij zal over u vrolijk zijn met blijdschap, Hij zal zwijgen in Zijn liefde,…

Johannes 1:35-40

19 januari 2020
35. Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. 37. En die twee discipelen…

Zefanja 3:12

19 januari 2020
12. Maar Ik zal in het midden van u doen overblijven een ellendig en arm volk; die zullen op den Naam des HEEREN betrouwen.

Spreuken 27:23-27

12 januari 2020
23. Zijt naarstig om het aangezicht uwer schapen te kennen, zet uw hart op de kudden. 24. Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van…

Openbaring 2:10b-11

5 januari 2020
10b. Zijt getrouw tot den dood, en Ik zal u geven de kroon des levens. 11. Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de gemeenten zegt. Die overwint,…

Openbaring 2:3-5

5 januari 2020
3. En gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om Mijns Naams wil gearbeid, en zijt niet moede geworden. 4. Maar Ik heb tegen u, dat gij uw…

Jesaja 43:2

1 januari 2020
2. Wanneer gij zult gaan door het water, Ik zal bij u zijn, en door de rivieren, zij zullen u niet overstromen; wanneer gij door het vuur zult gaan, zult…

1 Korinthe 4:7

31 december 2019
7. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen? En zo gij het ook ontvangen hebt, wat roemt gij alsof gij het niet ontvangen hadt?

Psalm 4:8

31 december 2019
8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.
1 2 3 12 13 14

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
16-02-2020 17:00 uurLuister
16-02-2020 10:00 uurLuister