Spreuken 1:23

maandag, juni 1, 2020
23. Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

Jesaja 4:2-4

zondag, mei 31, 2020
2. Te dien dage zal des HEEREN SPRUITE zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in…

Handelingen 2:36-37

zondag, mei 31, 2020
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? 38. En Petrus zeide…

Hosea 5:12 t/m Hosea 6:6 (meditatie)

woensdag, mei 27, 2020
Hosea 5 12. Daarom zal Ik Efraïm zijn als een mot, en het huis van Juda als een verrotting. 13. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo…

Mattheüs 28:16-20

zondag, mei 24, 2020
16. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. 17. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.…

Psalm 24:6c

zondag, mei 24, 2020
6c. dat is Jakob. Sela.

Johannes 16:23-28

donderdag, mei 21, 2020
23. En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.…

Psalm 110:1-3

donderdag, mei 21, 2020
1. Een psalm van David. De HEERE heeft tot mijn Heere gesproken: Zit tot Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gezet zal hebben tot een voetbank Uwer voeten. 2. De…

Openbaring 6:1-8 (meditatie)

woensdag, mei 20, 2020
1. En ik zag, toen het Lam een van de zegelen geopend had, en ik hoorde een uit de vier dieren zeggen, als een stem van een donderslag: Kom en…
Artikel 7: Volkomenheid van de Heilige Schrift om alleen te zijn regel van het geloof Wij geloven dat deze Heilige Schrift Gods wil volkomen bevat, en dat al wat de…

Handelingen 10:42-43

zondag, mei 17, 2020
42. En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen dat Hij is Degene Die van God verordineerd is tot een Rechter van levenden en doden. 43. Dezen…

Jesaja 26:20 (meditatie)

woensdag, mei 13, 2020
20. Ga heen, Mijn volk, ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga.
Artikel 5: Waarvan de Heilige Schrift haar aanzien en gezag heeft Al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te regelen, daarop te gronden…

Handelingen 10:15

zondag, mei 10, 2020
15. En een stem geschiedde wederom ten tweeden male tot hem: Hetgeen God gereinigd heeft, zult gij niet gemeen maken.

Jesaja 54:10 (meditatie)

woensdag, mei 6, 2020
10. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer.

Johannes 20:27-29

zondag, mei 3, 2020
27. Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.…

Efeze 5:14

zondag, mei 3, 2020
14. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

Amos 4:11b-12 (meditatie)

woensdag, april 29, 2020
11b. nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE. 12. Daarom zal Ik u alzo doen, o Israël; omdat Ik u dan dit doen zal, zo schik…
Artikel 4: Kanonieke boeken der Heilige Schrift Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, het Oude en het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke boeken, waar niets tegen valt te…

2 Korinthe 4:11-14

zondag, april 26, 2020
11. Want wij die leven, worden altijd in den dood overgegeven om Jezus’ wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. 12. Zo dan,…
1 2 3 14 15 16

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven