Lukas 2:52

24 januari 2021
52. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Markus 1:12-13

24 januari 2021
12. En terstond dreef Hem de Geest uit in de woestijn. 13. En Hij was aldaar in de woestijn veertig dagen, verzocht van den satan; en was bij de wilde…
Artikel 22: Onze rechtvaardiging door het geloof in Jezus Christus Wij geloven dat, om ware kennis van deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een…

Lukas 4:3-4

17 januari 2021
3. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen dat hij brood worde.4. En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de…
Artikel 21: De voldoening van Christus, onze eeuwige Hogepriester, voor ons Wij geloven dat Jezus Christus een eeuwige Hogepriester is, met eedzwering, naar de orde van Melchizédek, en dat Hij…

Ezechiël 21:25-27

10 januari 2021
25. En gij, o onheilig, goddeloos vorst van Israël, wiens dag komen zal ten tijde der uiterste ongerechtigheid; 26. Alzo zegt de Heere HEERE: Doe dien hoed weg en hef…

Openbaring 7:17

3 januari 2021
17. Want het Lam, Dat in het midden des troons is, zal hen weiden, en zal hun een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen…

Genesis 49:18 en 33

3 januari 2021
18. Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE. 33. Als Jakob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed, en hij gaf…

Spreuken 28:13-14

1 januari 2021
13. Die zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar die ze bekent en laat, zal barmhartigheid verkrijgen. 14. Welgelukzalig is de mens die geduriglijk vreest; maar die zijn hart…

1 Korinthe 16:22

31 december 2020
22. Indien iemand den Heere Jezus Christus niet liefheeft, die zij een vervloeking: Maranatha.

Klaagliederen 5:19-22

31 december 2020
19. Gij, o HEERE, zit in eeuwigheid, Uw troon is van geslacht tot geslacht. 20. Waarom zoudt Gij ons steeds vergeten? Waarom zoudt Gij ons zo langen tijd verlaten? 21.…
Artikel 20: God heeft Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid bewezen in Christus Wij geloven dat God, Die volkomen barmhartig en rechtvaardig is, Zijn Zoon gezonden heeft om aan te nemen de…

Jeremia 30:21

27 december 2020
21. En zijn Heerlijke zal uit hem zijn, en zijn Heerser uit het midden van hem voortkomen; en Ik zal Hem doen naderen, en Hij zal tot Mij genaken; want…

1 Timotheüs 3:16

26 december 2020
16. En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder…

1 Johannes 4:9, 10 en 14

25 december 2020
9. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem. 10. Hierin is de liefde,…

Mattheüs 2:10-11

25 december 2020
10. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het Kindeken met Maria, Zijn moeder, en…

Esther 4:1-17

20 december 2020
1. Als Mórdechai wist al wat er geschied was, zo verscheurde Mórdechai zijn klederen en hij trok een zak aan met as; en hij ging uit door het midden der…

Jesaja 25:6-9

20 december 2020
6. En de HEERE der heirscharen zal op dezen berg allen volken een vetten maaltijd maken, een maaltijd van reinen wijn, van vet vol merg, van reine wijnen die gezuiverd…

Maleachi 3:1

13 december 2020
1. Zie, Ik zend Mijn engel, die voor Mijn aangezicht den weg bereiden zal; en snellijk zal tot Zijn tempel komen die Heere Dien gijlieden zoekt, te weten de Engel…
Artikel 19: De vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus in één Persoon
1 2 3 18 19 20

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
24-01-2021 17:00 uur Luister
24-01-2021 10:00 uur Luister