Lukas 1:26-29

10 december 2019
26. En in de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden naar een stad in Galiléa, genaamd Nazareth; 27. Tot een maagd die ondertrouwd was met een man…

Lukas 19:9-10

8 december 2019
9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken…

1 Samuël 2:23-26

8 december 2019
23. En hij zeide tot hen: Waarom doet gij zulke dingen, dat ik deze uw boze stukken hoor van dit ganse volk? 24. Niet, mijn zonen; want dit is geen…

Jesaja 40:31

1 december 2019
31. Maar die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden, zij zullen lopen en niet moede worden, zij zullen wandelen en niet…

Hooglied 2:8-9

1 december 2019
8. Dat is de stem mijns Liefsten, zie Hem, Hij komt, springende op de bergen, huppelende op de heuvelen. 9. Mijn Liefste is gelijk een ree of een welp der…

2 Samuël 16:5-14

24 november 2019
5. Als nu de koning David tot aan Bahûrim kwam, zie, toen kwam vandaar een man uit, van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simeï, de…

Richteren 15:16-19

24 november 2019
16. Toen zeide Simson: Met een ezelskinnebak, een hoop, twee hopen, met een ezelskinnebak heb ik duizend man geslagen. 17. En het geschiedde als hij geëindigd had te spreken, zo…

Lukas 14:7-24

17 november 2019
7. En Hij zeide tot de genoden een gelijkenis, aanmerkende hoe zij de vooraanzittingen verkoren, zeggende tot hen: 8. Wanneer gij van iemand ter bruiloft genood zult zijn, zo zet…

Hosea 2:13

17 november 2019
13. Daarom, zie, Ik zal haar lokken en zal haar voeren in de woestijn, en Ik zal naar haar hart spreken.

1 Korinthe 1:18

10 november 2019
18. Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.

Hosea 1:2

10 november 2019
2. Het begin van het woord des HEEREN door Hoséa. De HEERE dan zeide tot Hoséa: Ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen; want het…

2 Koningen 6:8-23

3 november 2019
8. En de koning van Syrië voerde krijg tegen Israël, en beraadslaagde zich met zijn knechten, zeggende: Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. 9. Maar de…

2 Samuël 16:1-4

3 november 2019
1. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie, toen ontmoette hem Ziba, Mefibóseths jongen, met een paar gezadelde ezels, en daarop tweehonderd broden, met honderd stukken…
Antwoord: Ja.

Zefanja 2:7

27 oktober 2019
7. En de landstreek zal wezen voor het overblijfsel van het huis van Juda, dat zij daarin weiden; des avonds zullen zij in de huizen van Askelon legeren, als de…

Markus 5:6-9

20 oktober 2019
6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem. 7. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen,…

Daniël 3:18a

20 oktober 2019
18a Maar zo niet, ...
Vraag 125: Welke is de vierde bede? Antwoord: 'Geef ons heden ons dagelijks brood'. Dat is: Wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen, dat Gij…

Zefanja 2:1-3

13 oktober 2019
1. Doorzoekt uzelven nauw, ja, doorzoekt nauw, gij volk dat met geen lust bevangen wordt; 2. Eer het besluit bare (gelijk kaf gaat de dag voorbij), terwijl de hittigheid van…

Zefanja 1:12

6 oktober 2019
12. En het zal geschieden te dien tijde, Ik zal Jeruzalem met lantaarnen doorzoeken; en Ik zal bezoeking doen over de mannen die stijf geworden zijn op hun droesem, die…
1 2 3 10 11 12

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
Live uitzendingLuister
10-12-2019 20:00 uurLuister
08-12-2019 17:00 uurLuister