Richteren 18:30-31

26 juli 2020
30. En de kinderen van Dan richtten voor zich dat gesneden beeld op; en Jónathan, de zoon van Gersom, den zoon van Manasse, hij en zijn zonen waren priesters voor…

Richteren 17:12-13

19 juli 2020
12. En Micha vulde de hand van den Leviet, dat hij hem tot een priester werd; alzo was hij in het huis van Micha. 13. Toen zeide Micha: Nu weet…

Psalm 111:9b-10

12 juli 2020
9b. Zijn Naam is heilig en vreselijk. 10. De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid; Allen die ze doen, hebben goed verstand; Zijn lof bestaat tot in der…

2 Korinthe 4:7

5 juli 2020
7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons;

Hebreeën 12:22-24

5 juli 2020
22. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; 23. Tot de algemene vergadering…

Lukas 13:11-16

28 juni 2020
11. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. 12. En Jezus,…
Esther 2 19. Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. 20. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen…

Genesis 41:16 en 25-36

21 juni 2020
16. En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen. 25. Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is…

Romeinen 8:17

21 juni 2020
17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt…

Esther 2:1-20

14 juni 2020

Handelingen 3:6

14 juni 2020
6. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel.
Artikel 8: Dat God enig is in Wezen en toch in drie Personen onderscheiden Volgens deze waarheid en dit Woord van God geloven wij in een enige God, Die een…

Hebreeën 4:1-2

7 juni 2020
1. Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2. Want…

Spreuken 1:23

1 juni 2020
23. Keert u tot Mijn bestraffing; zie, Ik zal Mijn Geest ulieden overvloediglijk uitstorten; Ik zal Mijn woorden u bekendmaken.

Jesaja 4:2-4

31 mei 2020
2. Te dien dage zal des HEEREN SPRUITE zijn tot sieraad en tot heerlijkheid, en de Vrucht der aarde tot voortreffelijkheid en tot versiering dengenen die het ontkomen zullen in…

Handelingen 2:36-37

31 mei 2020
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? 38. En Petrus zeide…
Hosea 5 12. Daarom zal Ik Efraïm zijn als een mot, en het huis van Juda als een verrotting. 13. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo…
1 2 3 15 16 17

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven