9. Maar de HEERE zal des daags Zijn goedertierenheid gebieden, en des nachts zal Zijn lied bij mij zijn, het gebed tot den God mijns levens. Thema: "Licht in de…
13. En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten. 14. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer…
4. Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij den gansen dag tot mij zeggen: Waar is uw God? 5. Ik gedenk daaraan en stort mijn ziel…
1. En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho. 2. En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was…

Thema: "Waarom zijn er ambtsdragers?" 1. Christus spreekt 2. Christus leidt 3. Christus troost 4. Christus regeert
1. Een onderwijzing, voor den opperzangmeester, onder de kinderen van Korach. 2. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Thema: "Dorst naar…
28. Want zij zeide: Indien ik maar Zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. 34. En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in…
16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.…
Thema: "Bent u lid van de kerk?" 1. Lid van de zichtbare kerk 2. Lid van de levende kerk 3. Lid van de strijdende kerk
1. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2. En…
Thema: "Wat is een goede kerk?" 1. Een heleboel kerken 2. Een ware kerk 3. Een valse kerk
8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende. 9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart;…

Hooglied 3:7-10

2 oktober 2022


12b. de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende dat hij een kleinen tijd heeft. Thema: "Weinig tijd" 1. Voor de duivel 2. In je leven 3.…
1. Welk is dan het voordeel van den Jood? Of welke is de nuttigheid der besnijdenis? 2. Veel in alle manier. Want dit is wel het eerste, dat hun de…

1 Korinthe 7:14b

18 september 2022
14b. want anders waren uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.
1 2 3 28 29 30

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
27-11-2022 17:00 uur Luister
27-11-2022 10:00 uur Luister