Ten derde, of gij niet belooft en vóór u neemt, dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn (waarvan gij de vader en de moeder zijt) in de…

2 Kronieken 32:25-26

29 september 2019
25. Maar Jehizkía deed geen vergelding naar de weldaad, aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. 26.…

2 Kronieken 31:7-8

22 september 2019
7. In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij. 8. Toen nu Jehizkía en de vorsten kwamen en…

Psalm 14:1b

22 september 2019
1b. De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

Genesis 48:14

15 september 2019
14. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestuurde…

Johannes 14:21

15 september 2019
21. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en…

Jesaja 38:16-17

8 september 2019
16. Heere, bij deze dingen leeft men, en in dit alles is het leven van mijn geest, want Gij hebt mij gezond gemaakt en mij genezen. 17. Zie, in vrede…

Jesaja 38:14

8 september 2019
14. Gelijk een kraan of zwaluw, alzo piepte ik, ik kirde als een duif; mijn ogen verhieven zich omhoog; o HEERE, ik word onderdrukt, wees Gij mijn Borg.

2 Koningen 20:5b

3 september 2019
5b. Zie, Ik zal u gezond maken; aan den derden dag zult gij opgaan in het huis des HEEREN;

Jesaja 38:3b

1 september 2019
3b. En Hizkia weende gans zeer.
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/dankbaarheid/zondag-48

Lukas 10:25, 30 en 37

25 augustus 2019
25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 30. En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam…

Openbaring 20:11-15

25 augustus 2019
11. En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden. 12.…
Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: 'Uw Naam worde geheiligd'. Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke…

Jesaja 37:35

18 augustus 2019
35. Want Ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om Mijnentwil en om Davids, Mijns knechts wil.
Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: 'Die in de hemelen zijt'? Antwoord: Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams…

Jesaja 37:4b

11 augustus 2019
4b. hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt.
Vraag 120: Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: 'Onze Vader'? Antwoord: Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrees…

2 Kronieken 30:18-20

4 augustus 2019
18. Want een menigte des volks, velen van Efraïm en Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het pascha niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkía bad voor…
Vraag 119: Hoe luidt dat gebed? Antwoord: Onze Vader, Die in de hemelen zijt; Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook…
1 2 3 9 10 11

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
13-10-2019 16:40 uurLuister
13-10-2019 09:39 uurLuister