3b. wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen. Thema: "Kinderen des toorns" 1) zo is het 2) is het zo? 3) blijft het zo?
25. Maar het volk des lands sloeg hen allen die de verbintenis tegen den koning Amon gemaakt hadden; en het volk des lands maakte zijn zoon Josía koning in zijn…
16. Want ik schaam mij het Evangelie van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek.
8. En de HEERE zeide tot Mozes: Maak u een vurige slang en stel ze op een stang; en het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar…
4. Toen zeide Hij tot mij: Profeteer over deze beenderen, en zeg tot hen: Gij dorre beenderen, hoort des HEEREN woord. 9. En Hij zeide tot mij: Profeteer tot den…

Psalm 67:2-3

12 juni 2022
2. God zij ons genadig en zegene ons; Hij doe Zijn aanschijn aan ons lichten. Sela. 3. Opdat men op de aarde Uw weg kenne, onder alle heidenen Uw heil.
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders?
37. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannen broeders? 38. En Petrus zeide…
2. En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten.
https://www.heidelbergse-catechismus.nl/verlossing/zondag-18/vraag-49

Johannes 7:37-39

29 mei 2022
37. En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. 38. Die in…
50. En Hij leidde hen buiten tot aan Bethanië, en Zijn handen opheffende, zegende Hij hen. 51. En het geschiedde als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en…
1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen, 2.…

Genesis 50:22-26

22 mei 2022
22. Jozef dan woonde in Egypte, hij en het huis zijns vaders; en Jozef leefde honderd en tien jaar. 23. En Jozef zag van Efraïm kinderen van het derde gelid;…

Johannes 21:17

15 mei 2022
17. Hij zeide tot hem ten derden male: Simon, Jona’s zoon, hebt gij Mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derden male tot hem zeide: Hebt gij Mij lief?…

1 Korinthe 15:1-2

15 mei 2022
1. Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat, 2. Door hetwelk gij ook zalig…

Job 19:25a

8 mei 2022
25a. Want ik weet: mijn Verlosser leeft

Mattheüs 28:20

8 mei 2022
20. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Handelingen 1:3

1 mei 2022
3. Aan welke Hij ook, nadat Hij geleden had, Zichzelven levend vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die…

Johannes 21:1 en 14

1 mei 2022
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de Zee van Tibérias. En Hij openbaarde Zich aldus: 14. Dit was nu de derde maal dat Jezus Zijn discipelen…
1 2 3 26 27 28

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
26-06-2022 16:36 uur Luister
26-06-2022 09:41 uur Luister