Openbaring 1:17-18

2 mei 2021
17. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten; en Hij legde Zijn rechterhand op mij, zeggende tot mij: Vrees niet; Ik ben de Eerste en…

Johannes 20:30-31

2 mei 2021
30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid Zijner discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek; 31. Maar deze zijn geschreven, opdat gij gelooft…

Jesaja 43:1

25 april 2021
1. Maar nu, alzo zegt de HEERE, uw Schepper, o Jakob, en uw Formeerder, o Israël: Vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen,…

2 Petrus 1:1-4

25 april 2021
1. Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van JEZUS CHRISTUS, aan degenen die even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onzen God en Zaligmaker Jezus Christus:…

Johannes 21:5-6

18 april 2021
5. Jezus dan zeide tot hen: Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen. 6. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het…

Johannes 21:6a

18 april 2021
6a. En Hij zeide tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden.

Lukas 24:1-12

11 april 2021
1. En op den eersten dag der week, zeer vroeg in den morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende de specerijen die zij bereid hadden, en sommigen met haar. 2.…

Johannes 21:7a

11 april 2021
7a. De discipel dan welken Jezus liefhad, zeide tot Petrus: Het is de Heere.

Markus 16:6

5 april 2021
6. Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd. Gij zoekt Jezus den Nazaréner, Die gekruist was; Hij is opgestaan, Hij is hier niet; ziet de plaats waar zij Hem…

Johannes 20:11-18

4 april 2021
11. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf, 12. En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het…

Johannes 17

2 april 2021

Markus 15:37-39

2 april 2021
37. En Jezus een grote stem van Zich gegeven hebbende, gaf den geest. 38. En het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. 39. En de hoofdman…

Johannes 19:23-24

28 maart 2021
23. De krijgsknechten dan, als zij Jezus gekruist hadden, namen Zijn klederen (en maakten vier delen, voor elken krijgsknecht een deel) en den rok. De rok nu was zonder naad,…

Jesaja 53:5

28 maart 2021
5. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons…

Lukas 23:35b

21 maart 2021
35b. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost; dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

Lukas 23:6-12

21 maart 2021
6. Als nu Pilatus van Galiléa hoorde, vraagde hij of die Mens een Galileeër was. 7. En verstaande dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen…

Jozua 5:6, 7 en 10

14 maart 2021
De Heere geeft een nieuw begin bij Gilgal - een nieuwe generatie wordt besneden - een nieuwe generatie viert het Pascha Jozua 5 6. Want de kinderen Israëls wandelden veertig…

Johannes 13:1-10

14 maart 2021
Jezus wast de voeten van Zijn discipelen - de liefde die Hij toont - het onderwijs dat Hij daarbij geeft 1. En vóór het feest van het pascha, Jezus wetende…

Psalm 134

7 maart 2021
1. Een lied Hammaäloth. Zie, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN; gij die allen nacht in het huis des HEEREN staat. 2. Heft uw handen op naar het…

Lukas 17:7-10

7 maart 2021
7. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij en zit aan?…
1 2 3 19 20 21

 

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
09-05-2021 16:44 uur Luister
09-05-2021 09:46 uur Luister