Vraag 122: Wat is de eerste bede? Antwoord: 'Uw Naam worde geheiligd'. Dat is: Geef ons eerstelijk, dat wij U recht kennen, en U in al Uw werken, in welke…

Jesaja 37:35

18 augustus 2019
35. Want Ik zal deze stad beschermen om die te verlossen, om Mijnentwil en om Davids, Mijns knechts wil.
Vraag 121: Waarom wordt hier bijgevoegd: 'Die in de hemelen zijt'? Antwoord: Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk gedenken, en van Zijn almachtigheid alle nooddruft des lichaams…

Jesaja 37:4b

11 augustus 2019
4b. hef dan een gebed op voor het overblijfsel dat gevonden wordt.
Vraag 120: Waarom heeft ons Christus geboden God alzo aan te spreken: 'Onze Vader'? Antwoord: Opdat Hij van stonde aan, in het begin onzes gebeds, in ons de kinderlijke vrees…

2 Kronieken 30:18-20

4 augustus 2019
18. Want een menigte des volks, velen van Efraïm en Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het pascha niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkía bad voor…
Vraag 119: Hoe luidt dat gebed? Antwoord: Onze Vader, Die in de hemelen zijt; Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook…

2 Kronieken 30:8

28 juli 2019
8. Verhardt nu ulieder nek niet gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE…
Vraag 118 Wat heeft ons God bevolen van Hem te bidden? Antwoord 118 Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat Hij ons…

2 Kronieken 29:10-11

21 juli 2019
10. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met den HEERE, den God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere. 11. Mijn zonen, weest nu…
Vraag 117 Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt? Antwoord 117 Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, Die Zich in…

2 Korinthe 5:2-3

14 juli 2019
2. Want ook in dezen zuchten wij, verlangende met onze woonstede, die uit den hemel is, overkleed te worden. 3. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden.

Psalm 63:9

7 juli 2019
9. Mijn ziel kleeft U achteraan; Uw rechterhand ondersteunt mij.

Hosea 3:2

7 juli 2019
2. En ik kocht ze mij voor vijftien zilverlingen, en een homer gerst, en een halven homer gerst.

Handelingen 4:13

30 juni 2019
13. Zij nu, ziende de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes, en vernemende, dat zij ongeleerde en slechte mensen waren, verwonderden zich, en kenden hen, dat zij met Jezus geweest waren.

Handelingen 8:26-40

30 juni 2019
26. En een engel des Heeren sprak tot Filippus, zeggende: Sta op, en ga heen tegen het zuiden, op den weg, die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is.…

Hooglied 4:16

23 juni 2019
16. Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!

Johannes 16:14

23 juni 2019
14. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Handelingen 10:42-43

16 juni 2019
42. En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. 43. Dezen…

Handelingen 7:55-56

16 juni 2019
55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. 56. En hij zeide:…
1 2 3 8 9 10

Luisteren

Wanneer een kerkdienst live is wordt de uitzending hieronder weergegeven

Urk, HHG Moria
Lange Dam 2
8321 XV Urk
18-08-2019 17:00 uurLuister
18-08-2019 10:00 uurLuister