13 maart 2022

Filippenzen 2:12-13

12. Alzo dan, mijne geliefden, gelijk gij allen tijd gehoorzaam geweest zijt, niet als in mijn tegenwoordigheid alleen, maar veel meer nu in mijn afwezen, werkt uws zelfs zaligheid met vreze en beven;
13. Want het is God Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.