1 Petrus 2:1-5

14 augustus 2022
1. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen; 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk,…

Job 23:10

14 augustus 2022
10. Doch Hij kent den weg die bij mij is; Hij beproeve mij; als goud zal ik uitkomen.

Psalm 19:8-11

7 augustus 2022
8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende. 9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart;…

Markus 5:13

7 augustus 2022
13. En Jezus liet het hun terstond toe. En de onreine geesten, uitgevaren zijnde, voeren in de zwijnen; en de kudde stortte van de steilte af in de zee (daar…

Psalm 84:1-3

31 juli 2022
1. Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach. 2. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 3. Mijn ziel is begerig en…

2 Kronieken 34:14-23

24 juli 2022
14. En als zij het geld uitnamen dat in het huis des HEEREN gebracht was, vond de priester Hilkía het wetboek des HEEREN, gegeven door de hand van Mozes. 15.…

Mattheüs 6:19-26

17 juli 2022
19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20. Maar vergadert u schatten in den hemel,…

2 Kronieken 34:8-13

17 juli 2022
8. In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azália, en Maäséja, den overste der stad,…