2 Korinthe 4:7

5 juli 2020
7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons;

Hebreeën 12:22-24

5 juli 2020
22. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; 23. Tot de algemene vergadering…

Lukas 13:11-16

28 juni 2020
11. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. 12. En Jezus,…
Esther 2 19. Toen ten anderen male maagden vergaderd werden, zo zat Mordechai in de poort des konings. 20. Esther nu had haar maagschap en haar volk niet te kennen…

Genesis 41:16 en 25-36

21 juni 2020
16. En Jozef antwoordde Farao, zeggende: Het is buiten mij! God zal Farao's welstand aanzeggen. 25. Toen zeide Jozef tot Farao: De droom van Farao is een; hetgeen God is…

Romeinen 8:17

21 juni 2020
17. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en medeerfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt…

Handelingen 3:6

14 juni 2020
6. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel.

Hebreeën 4:1-2

7 juni 2020
1. Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2. Want…