Genesis 48:14

15 september 2019
14. Maar Israël strekte zijn rechterhand uit en legde ze op het hoofd van Efraïm, hoewel hij de minste was, en zijn linkerhand op het hoofd van Manasse; hij bestuurde…

Johannes 14:21

15 september 2019
21. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en…

Lukas 10:25, 30 en 37

25 augustus 2019
25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 30. En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam…

Openbaring 20:11-15

25 augustus 2019
11. En ik zag een groten witten troon, en Dengene Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvlood, en geen plaats is voor die gevonden. 12.…