Psalm 123 (meditatie)

1 april 2020
1. Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op tot U, Die in de hemelen zit. 2. Zie, gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk…

Mattheüs 27:9-10

29 maart 2020
9. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door den profeet Jeremía, zeggende: En zij hebben de dertig zilveren penningen genomen, de waarde des Gewaardeerden van de kinderen Israëls, Denwelken…

Mattheüs 27:3-4

22 maart 2020
3. Toen heeft Judas, die Hem verraden had, ziende dat Hij veroordeeld was, berouw gehad, en heeft de dertig zilveren penningen den overpriesters en den ouderlingen wedergebracht, 4. Zeggende: Ik…

Lukas 23:39-43

15 maart 2020
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…