13 november 2022

Lukas 19:1-10 – “De Goede Herder leidt Zijn kudde”

Predikant:

1. En Jezus ingekomen zijnde, ging Hij door Jericho.
2. En zie, daar was een man, met name geheten Zachéüs; en deze was een overste der tollenaars, en hij was rijk;
3. En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de schare, omdat hij klein van persoon was.
4. En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgenboom, opdat hij Hem mocht zien; want Hij zou door dien weg voorbijgaan.
5. En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende zag Hij hem, en zeide tot hem: Zachéüs, haast u en kom af; want Ik moet heden in uw huis blijven.
6. En hij haastte zich en kwam af, en ontving Hem met blijdschap.
7. En allen die het zagen, murmureerden, zeggende: Hij is tot een zondigen man ingegaan om te herbergen.
8. En Zachéüs stond en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.
9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.