“Hoe zouden dan de Schriften vervuld worden, die zeggen dat het alzo geschieden moet?”
“Doch dit alles is geschied opdat de Schriften der profeten vervuld worden.”
(Mattheus 26: 54 en 56)

Tweemaal staat het vlak achter elkaar in dit gedeelte: de Schriften der profeten moeten vervuld worden. Welke Schriften zijn dat precies?

Wij zijn in deze geschiedenis getuige van de gevangenneming van Jezus. Hij is in de hof bij de Olijfberg. Driemaal heeft hij Zich gehoorzaam overgegeven tot het drinken van de beker: Uw wil geschiede. Driemaal vond Hij Zijn drie beste discipelen slapend. Toen hij hen de derde keer daarop aansprak, kwam Judas met de bende er al aan om Hem te vangen. De verrader wist wel waar Jezus met Zijn overige discipelen was. Hij was daar al vaker naar toe gegaan als Hij in Jeruzalem was, zeker gedurende de laatste week.

Jezus wordt gegrepen en vervolgens ontstaat er een handgemeen. Het zwaard wordt getrokken en een dienstknecht van de hogepriester verliest zijn rechteroor. Noch de naam van hem die geraakt werd (Malchus), noch de naam van de discipel die sloeg (Petrus) noch het feit van de genezing van het oor wordt hier gemeld.

Alle nadruk ligt hier op iets anders. Jezus verbiedt hen het optreden met het zwaard en daarmee tegelijk ieder verzet tegen de gevangenneming. Als er al verzet zou moeten wezen, dan hoeven de discipelen dat niet te doen. Een bede tot de Vader hoeft er slechts te worden opgezonden en er is al een legermacht op de been van twaalf legioenen engelen. Dat zou dan om tientallen duizenden gaan. Maar Hij zendt dat gebed niet op! Er komt geen hulp van engelen. Waarom niet?

Omdat Hij de drinkbeker moet drinken, want dat is de wil van de Vader. Hij moet Zijn ziel gaan uitstorten in de dood. Hij moet de toorn van God gaan lijden. Dat alles hebben de profeten gezegd, vooral Jesaja. Dat kan niet onvervuld blijven, want dan is het woord van de Heilige Geest niet waar, Die door de profeten gesproken heeft. Dat mag niet onvervuld blijven, want dan blijft alle redding uit voor Zijn discipelen en voor ons. Hij moet gebonden en weggevoerd worden. Het moet alzo geschieden. Dat is een goddelijk moeten. Zonder voldoening is er immers geen verzoening. Gods heilsplan voor zondaren kost Zijn eigen Zoon het leven en het bloed. Er kan niet anders voor de zonden betaald worden dan door de dood van Gods Zoon. De Schriften zeiden al dat dit onontkoombaar was. Die moeten dus in vervulling gaan. Daar past geen gebed om ingrijpen vanuit de hemel bij en evenmin een gewapend optreden van discipelen. De beker moet geledigd. Uw wil geschiede. Wij zien hier hoe vast dit alles heeft gelegen in Gods raad en plan. En ook hoe diep de Heere Jezus Zichzelf daaraan heeft over gegeven. Wat een getrouwe en dierbare Borg is Hij toch voor al degenen, die met hun zonden tot Hem komen.

Heeft Jezus dit eerst tegen Zijn discipelen gezegd, daarna bevestigt Hij dat nog ten overstaan van de bende, die Hem komt gevangen nemen. Gij zijt uitgegaan tegen Mij als tegen een moordenaar. Voorzien van tal van zwaarden en van stokken. En dat terwijl jullie Mij gemakkelijk hadden kunnen pakken als ik in de tempel sprak. Vooral de laatste week was Jezus iedere dag wel in de tempel geweest om te prediken. ’s Nachts in Bethanië en overdag in de stad. Hij was toen vlak bij hen in de buurt. Zij hadden Hem toen gemakkelijk kunnen meenemen en zonder al te veel geweld kunnen vast zetten. Zwaarden en stokken en nachtelijke avonturen waren dus helemaal niet nodig geweest. Zij hebben het niet gedaan. Zij komen Hem liever met man en macht arresteren in de hof.

Daarmee werken ze onbedoeld en ook onwetend mee aan de vervulling van de Schriften: En Hij is met de overtreders geteld. Met de misdadigers gerekend. Wij zien hier iets van hun onmacht, ondanks het grof geweld. De Schriften moeten in vervulling gaan en zij leveren daar noodgedwongen hun aandeel aan. De hemel lacht om al dit aards gedruis. Zij vervullen met al hun gewoel toch alleen maar de raad van God. Niemand kan het keren. Zij moeten er zelfs een bijdrage aan leveren. Wat zijn ze dan nietig. God en Zijn Woord zijn de baas. Christus overwint hier in de boeien. Tot heil van een gebonden volk, dat Hij ontbinden gaat. Dat is het geheimenis van de verlossing. Zij hoeven niet gebonden te blijven. De Gevangene maakt gevangenen los. Zo geschiedt het nog. Bent u/jij al vrij dankzij Hem?

Ds. J.L. Schreuders