Johannes 16:14

23 juni 2019
14. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

HC Zondag 10

11 november 2018
Vraag 27 Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Antwoord 27 De almachtige en alom tegenwoordige kracht Gods, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met…

Handelingen 13:42-43

5 augustus 2018
42. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. 43. En als de synagoge gescheiden…