Lukas 19:10

17 februari 2019
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Markus 12:43-44

11 november 2018
43. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen…