Markus 6:34

8 november 2020
34. En Jezus uitgaande zag een grote schare, en werd innerlijk met ontferming bewogen over hen; want zij waren als schapen die geen herder hebben; en Hij begon hun vele…

Mattheüs 21:28-32

11 oktober 2020
28. Maar wat dunkt u? Een mens had twee zonen, en gaande tot den eerste, zeide: Zoon, ga heen, werk heden in mijn wijngaard.29. Doch hij antwoordde en zeide: Ik…

Johannes 20:27-29

3 mei 2020
27. Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.…

Lukas 19:10

17 februari 2019
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was.

Markus 12:43-44

11 november 2018
43. En Jezus, Zijn discipelen tot Zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen…