1 Petrus 2:1-5

14 augustus 2022
1. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen; 2. En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk,…

Psalm 19:8-11

7 augustus 2022
8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende. 9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart;…

Markus 16

17 april 2022
1. En als de sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdaléna en Maria, de moeder van Jakobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en Hem zalfden. 2. En zeer vroeg…

2 Koningen 20:1-6

6 februari 2022
1. In die dagen werd Hizkía krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Geef…

Johannes 3:1-3

6 februari 2022
1. En er was een mens uit de farizeeën, wiens naam was Nicodémus, een overste der Joden. 2. Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij…

Exodus 17:15-16

9 januari 2022
15. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde zijn naam: De HEERE is mijn Banier. 16. En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo…

Mattheüs 9:27-31

9 januari 2022
27. En als Jezus vandaar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer! 28. En als Hij in huis gekomen was, kwamen de…

Psalm 91:1-2

31 december 2021
1. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. 2. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burcht; mijn…

Openbaring 12:4b-5

28 november 2021
4b. En de draak stond voor de vrouw die baren zou, opdat hij haar Kind zou verslinden, wanneer zij Het zou gebaard hebben. 5. En zij baarde een mannelijken Zoon,…

Psalm 51:12, 20 en 21

24 mei 2021
12. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. 20. Doe wel bij Sion naar Uw welbehagen, bouw de muren van…