1 Korinthe 15:35

16 april 2023
Tekst: 1 Korinthe 15:35 Maar, zal iemand zeggen, hoe zullen de doden opgewekt worden, en met hoedanig een lichaam zullen zij komen?

1 Petrus 1:13

26 juni 2022
13. Daarom, opschortende de lendenen uws verstands, en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

Filippenzen 3:10-11

24 april 2022
10. Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende, 11. Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden.

Mattheüs 26:23

20 maart 2022
23. En Hij antwoordende zeide: Die de hand met Mij in den schotel indoopt, die zal Mij verraden.

Psalm 8:3

13 februari 2022
3. Uit den mond der kinderkens en der zuigelingen hebt Gij sterkte gegrondvest om Uwer tegenpartijen wil; om den vijand en wraakgierige te doen ophouden.
1 Koningen 16 34. In zijn dagen bouwde Hiël, de Betheliet, Jericho; op Abíram, zijn eerstgeboren zoon, heeft hij haar gegrondvest, en op Segub, zijn jongsten zoon, heeft hij haar…