2 Koningen 5:3

20 juni 2021
3. Deze zeide tot haar vrouwe: Och, of mijn heer ware voor het aangezicht van den profeet die te Samaría is; dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen.

Lukas 13:11-16

28 juni 2020
11. En ziet, er was een vrouw, die een geest der krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. 12. En Jezus,…

Lukas 10:25, 30 en 37

25 augustus 2019
25. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, Hem verzoekende, en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? 30. En Jezus antwoordende zeide: Een zeker mens kwam…

Hooglied 4:16

23 juni 2019
16. Ontwaak, noordenwind! en kom, Gij zuidenwind! doorwaai mijn hof, dat zijn specerijen uitvloeien. O, dat mijn Liefste tot Zijn hof kwame, en ate zijn edele vruchten!

Hooglied 1:5-6

15 juli 2018
5. Ik ben zwart, doch liefelijk (gij dochteren van Jeruzalem!), gelijk de tenten van Kedar, gelijk de gordijnen van Salomo. 6. Ziet mij niet aan, dat ik zwartachtig ben, omdat…