Jeremia 17:5-8

22 juli 2018
5. Zo zegt de HEERE: Vervloekt is de man, die op een mens vertrouwt, en vlees tot zijn arm stelt, en wiens hart van den HEERE afwijkt! 6. Want hij…

Jeremia 14:20-22

22 juli 2018
20. HEERE! wij kennen onze goddeloosheid, en onzer vaderen ongerechtigheid, want wij hebben tegen U gezondigd. 21. Versmaad ons niet, om Uws Naams wil; werp den troon Uwer heerlijkheid niet…