Lukas 2:10-12

26 december 2021
10. En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; 11. Namelijk dat u heden geboren is de…

Genesis 39:21

3 oktober 2021
21. Doch de HEERE was met Jozef en wendde Zijn goedertierenheid tot hem, en gaf hem genade in de ogen van den overste van het gevangenhuis.