17 juli 2022

2 Kronieken 34:8-13

Predikant:

8. In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azália, en Maäséja, den overste der stad, en Joah, den zoon van Jóahaz, den kanselier, om het huis des HEEREN zijns Gods te verbeteren.
9. En zij kwamen tot Hilkía, den hogepriester, en zij gaven het geld dat ten huize Gods gebracht was, hetwelk de Levieten die den dorpel bewaarden, vergaderd hadden uit de hand van Manasse en Efraïm en uit het ganse overblijfsel van Israël, en uit gans Juda en Benjamin, en te Jeruzalem wedergekomen waren.
10. Zij nu gaven het in de hand der verzorgers van het werk, die besteld waren over het huis des HEEREN; en dezen gaven dat dengenen die het werk deden, die arbeidden aan het huis des HEEREN, om het huis te vermaken en te verbeteren.
11. Want zij gaven het den werkmeesters en den bouwlieden, om gehouwen stenen te kopen en hout tot de samenvoegingen, en om de huizen te zolderen, die de koningen van Juda verdorven hadden.
12. En die mannen handelden trouwelijk in dit werk; en de bestelden over dezelve waren Jahath en Obadja, Levieten van de kinderen van Merári, mitsgaders Zacharía en Mesullam, van de kinderen der Kahathieten, om het werk voort te drijven; en die Levieten waren allen verstandig op instrumenten van muziek.
13. Zij waren ook over de lastdragers, en de voortdrijvers van allen die in enig werk arbeidden; want uit de Levieten waren schrijvers en ambtlieden en portiers.