11 maart 2018

Johannes 13:12-17

Predikant:
Passage: Johannes 13:12-17

12. Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij wederom aan, en zeide tot hen: Verstaat gij, wat Ik ulieden gedaan heb?
13. Gij heet Mij Meester en Heere; en gij zegt wel, want Ik ben het.
14. Indien dan Ik, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen.
15. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet.
16. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft.
17. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelve doet.