Lukas 23:39-43

15 april 2022
39. En een van de kwaaddoeners, die gehangen waren, lasterde Hem, zeggende: Indien Gij de Christus zijt, verlos Uzelven en ons. 40. Maar de andere antwoordende bestrafte hem, zeggende: Vreest…

Jesaja 5:4 en 7

31 december 2021
4. Wat is er meer te doen aan Mijn wijngaard, hetwelk Ik aan hem niet gedaan heb? Waarom heb Ik verwacht dat hij goede druiven voortbrengen zou, en hij heeft…

Jesaja 7:14

31 oktober 2021
14. Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven: Zie, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren en Zijn Naam IMMÁNUËL heten.

Psalm 134

7 maart 2021
1. Een lied Hammaäloth. Zie, looft den HEERE, alle gij knechten des HEEREN; gij die allen nacht in het huis des HEEREN staat. 2. Heft uw handen op naar het…

Lukas 17:7-10

7 maart 2021
7. En wie van u heeft een dienstknecht ploegende of de beesten hoedende, die tot hem, als hij van den akker inkomt, terstond zal zeggen: Kom bij en zit aan?…