15 december 2019

Lukas 1:68b en 71-75

68b. en verlossing teweeggebracht Zijnen volke;
71. Namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand van al degenen die ons haten;
72. Opdat Hij barmhartigheid deed aan onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond,
73. En aan den eed dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven,
74. Dat wij, verlost zijnde uit de hand onzer vijanden, Hem dienen zouden zonder vrees,
75. In heiligheid en gerechtigheid voor Hem, al de dagen onzes levens.