Numeri 14:24

6 mei 2018
24. Doch Mijn knecht Kaleb, omdat een andere geest met hem geweest is, en hij volhard heeft Mij na te volgen, zo zal Ik hem brengen tot het land, in…

Johannes 21:1-14

6 mei 2018
1. Na dezen openbaarde Jezus Zichzelven wederom den discipelen aan de zee van Tiberias. En Hij openbaarde Zich aldus: 2. Er waren te zamen Simon Petrus, en Thomas, gezegd Didymus,…