24 maart 2024

Lukas 22:60-62 – “Een blik van Jezus”

Predikant:

Tekst: Lukas 22:60-62
60. Maar Petrus zeide: Mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij nog sprak, kraaide de haan.
61. En de Heere Zich omkerende, zag Petrus aan; en Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe Hij hem gezegd had: Eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij Mij driemaal verloochenen.
62. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk.

Thema: “Een blik van Jezus”
1. Vergeten
2. Gezien
3. Gezegend