15 april 2022

Lukas 23:44-47

Predikant:

44. En het was omtrent de zesde ure, en er werd duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.
45. En de zon werd verduisterd, en het voorhangsel des tempels scheurde middendoor.
46. En Jezus roepende met grote stem, zeide: Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest. En als Hij dat gezegd had, gaf Hij den geest.
47. Als nu de hoofdman over honderd zag wat er geschied was, verheerlijkte hij God en zeide: Waarlijk, deze Mens was rechtvaardig.