25 februari 2018

Markus 11:12-14

Predikant:
Passage: Markus 11:12-14

12. En des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem.
13. En ziende van verre een vijgeboom, die bladeren had, ging Hij om te zien, of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niet dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
14. En Jezus, antwoordende, zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.