27 februari 2022

Markus 9:30-32

Predikant:

30. En vandaar weggaande, reisden zij door Galiléa; en Hij wilde niet dat het iemand wist.
31. Want Hij leerde Zijn discipelen en zeide tot hen: De Zoon des mensen zal overgeleverd worden in de handen der mensen, en zij zullen Hem doden; en gedood zijnde, zal Hij ten derden dage weder opstaan.
32. Maar zij verstonden dat woord niet, en zij vreesden Hem te vragen.