24 mei 2020

Mattheüs 28:16-20

16. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had.
17. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.
18. En Jezus bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.
20. En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.