Jozua 5:6, 7 en 10

14 maart 2021
De Heere geeft een nieuw begin bij Gilgal - een nieuwe generatie wordt besneden - een nieuwe generatie viert het Pascha Jozua 5 6. Want de kinderen Israëls wandelden veertig…

Mattheüs 28:16-20

24 mei 2020
16. En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg waar Jezus hen bescheiden had. 17. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden.…

Lukas 19:9-10

8 december 2019
9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is. 10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken…

Markus 5:6-9

20 oktober 2019
6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem. 7. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen,…