9 januari 2022

Mattheüs 9:27-31

Predikant:

27. En als Jezus vandaar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
28. En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja Heere.
29. Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
30. En hun ogen zijn geopend geworden. En Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: Ziet dat het niemand wete.
31. Maar zij uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land.