19 juli 2020

NGB artikel 10

Artikel 10: Dat Jezus Christus waarachtig en eeuwig God is
Wij geloven dat Jezus Christus naar Zijn Goddelijke natuur de eniggeboren Zoon van God is, van
eeuwigheid geboren, niet gemaakt, noch geschapen (want dan zou Hij een schepsel zijn); maar
éénswezens met de Vader, mede?eeuwig, het uitgedrukte Beeld van de zelfstandigheid des Vaders en het
afschijnsel van Zijn heerlijkheid, Hem in alles gelijk zijnde. Die Gods Zoon is, niet alleen van die tijd af dat
Hij onze natuur heeft aangenomen, maar van alle eeuwigheid; zoals deze getuigenissen ons leren,
wanneer zij met elkaar vergeleken worden: Mozes zegt dat God de wereld heeft geschapen, en de heilige
Johannes zegt, Evangelie naar Johannes 1 vers 1?3, dat alle dingen zijn geschapen door dat Woord, Dat
hij God noemt. De apostel zegt, Hebreeën 1 vers 2, dat God de wereld door Zijn Zoon gemaakt heeft;
insgelijks, Efeziërs 3 vers 9, dat God alle dingen door Jezus Christus geschapen heeft. Dus moet Degene
Die genoemd wordt God, het Woord, de Zoon en Jezus Christus, toen al geweest zijn, toen alle dingen
door Hem geschapen werden.
En daarom zegt de Profeet Micha 5 vers 1b: "Zijn uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."
En de apostel, Hebreeën 7 vers 3: "Hij is zonder beginsel der dagen, en zonder einde des levens."
Dus is Hij de ware, eeuwige God, die Almachtige, Die wij aanroepen, aanbidden en dienen.