19 april 2020

NGB artikel 3

Artikel 3: Het geschreven Woord van God
Wij belijden dat dit Woord van God niet is gezonden of voortgebracht door de wil van een mens, maar de
heilige mensen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben het gesproken, zoals de heilige
Petrus zegt, II Petrus 1 vers 21.

Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die Hij voor ons en onze zaligheid draagt, Zijn knechten, de
profeten en apostelen, geboden Zijn geopenbaarde Woord op schrift te stellen; en Hijzelf heeft met Zijn
vinger de twee tafels der Wet geschreven. Hierom noemen wij zulke schriften: heilige en Goddelijke
Schriften.