26 april 2020

NGB artikel 4 en 6

Artikel 4: Kanonieke boeken der Heilige Schrift
Wij vervatten de Heilige Schrift in twee boeken, het Oude en het Nieuwe Testament, welke zijn kanonieke
boeken, waar niets tegen valt te zeggen. Deze worden als volgt geteld in de kerk van God.

De boeken van het Oude Testament: de vijf boeken van Mozes, te weten: Genesis, Exodus, Leviticus,
Numeri, Deuteronomium; het boek Jozua, Richteren, Ruth; twee boeken van Samuël, en twee der
Koningen, twee boeken der Kronieken (genoemd Paralipomenon); het eerst van Ezra, Nehemia, Esther,
Job; de Psalmen van David; drie boeken van Salomo, namelijk: Spreuken, Prediker en Hooglied; de vier
grote profeten: Jesaja, Jeremia, (met zijn Klaagliederen), Ezechiël en Daniël; en voorts de andere twaalf
kleine profeten, namelijk: Hosea, Joël, Amos, Obadja, Jona, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja, Haggaï,
Zacharia, Maleachi.

Het Nieuwe Testament: de vier evangelisten: Mattheüs, Markus, Lukas, Johannes; Handelingen der
apostelen; de veertien brieven van de apostel Paulus, te weten: aan de Romeinen, twee aan de
Korinthiërs, aan de Galaten, aan de Efeziërs, aan de Filippenzen, aan de Kolossenzen, twee aan de
Thessalonicenzen, twee aan Timotheüs, aan Titus, aan Filémon, aan de Hebreeën; de zeven brieven van
de andere apostelen, te weten: de brief van Jakobus, twee brieven van Petrus, drie van Johannes, de
brief van Judas; en de Openbaring van de apostel Johannes.

Artikel 6: Onderscheid tussen kanonieke en apocriefe boeken
Wij onderscheiden deze heilige boeken van de apocriefe, als het derde en vierde boek van Ezra, het boek
van Tobias, Judith, het boek Wijsheid, Jezus Sirach, Baruch, wat bijgevoegd is tot de historie van Esther;
het gebed van de drie mannen in het vuur, de historie van Susanna, van het beeld Bel en van de Draak,
het gebed van Manasse, en de twee boeken der Makkabeeën. Die de kerk wel kan lezen en daaruit ook
onderwijzingen kan nemen, voor zover zij overeenkomen met de kanonieke boeken; maar zij hebben niet
zo'n kracht en vermogen, dat men door enig getuigenis van deze boeken enig punt van geloof of van de
christelijke religie zou kunnen bevestigen: laat staan dat zij het gezag van de andere, de heilige boeken
zouden kunnen verminderen.