16 oktober 2022

Psalm 19:8-15 – “De waarde van Gods Woord”

Predikant:

8. De wet des HEEREN is volmaakt, bekerende de ziel; de getuigenis des HEEREN is gewis, den slechte wijsheid gevende.
9. De bevelen des HEEREN zijn recht, verblijdende het hart; het gebod des HEEREN is zuiver, verlichtende de ogen.
10. De vreze des HEEREN is rein, bestaande tot in eeuwigheid; de rechten des HEEREN zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig.
11. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja, dan veel fijn goud; en zoeter dan honing en honingzeem.
12. Ook wordt Uw knecht door dezelve klaarlijk vermaand; in het houden van die is groot loon.
13. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen.
14. Houd Uw knecht ook terug van trotsheden; laat ze niet over mij heersen; dan zal ik oprecht zijn, en rein van grote overtreding.
15. Laat de redenen mijns monds en de overdenking mijns harten welbehaaglijk zijn voor Uw aangezicht, o HEERE, mijn Rotssteen en mijn Verlosser.

Thema: "De waarde van Gods Woord"

1. Voor het oude nieuwe leven
2. Voor het nieuwe leven
3. Voor het eeuwige leven
4. Voor het persoonlijke leven