23 augustus 2020

Richteren 20:27-29

Predikant:

27. En de kinderen Israëls vraagden den HEERE (want aldaar was de ark des verbonds Gods in die dagen,
28. En Pínehas, de zoon van Eleázar, den zoon van Aäron, stond voor Zijn aangezicht in die dagen), zeggende: Zal ik nog meer uittrekken ten strijde tegen de kinderen van Benjamin, mijn broeder, of zal ik ophouden? En de HEERE zeide: Trekt op, want morgen zal Ik hem in uw hand geven.
29. Toen bestelde Israël achterlagen op Gíbea rondom.