Mattheüs 6:19-26

17 juli 2022
19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en roest verderft, en waar de dieven doorgraven en stelen; 20. Maar vergadert u schatten in den hemel,…

Johannes 10:10-21

24 oktober 2021
10. De dief komt niet, dan opdat hij stele en slachte en verderve; Ik ben gekomen opdat zij het leven hebben en overvloed hebben. 11. Ik ben de goede Herder;…

Spreuken 2:7

18 juli 2021
7. Hij legt weg voor de oprechten een bestendig wezen; Hij is een Schild dengenen die oprechtelijk wandelen,

Hebreeën 12:18-29

14 februari 2021
18. Want gij zijt niet gekomen tot den tastelijken berg, en het brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en onweder, 19. En tot het geklank der bazuin, en de stem…

2 Korinthe 4:7

5 juli 2020
7. Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij Godes en niet uit ons;

Hebreeën 12:22-24

5 juli 2020
22. Maar gij zijt gekomen tot den berg Sion en de stad des levenden Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen; 23. Tot de algemene vergadering…