Exodus 3:1-6

26 november 2023
Tekst: Exodus 3:1-6 1. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, den priester in Midian; en hij leidde de kudde achter de woestijn en hij kwam aan den…

Kolossenzen 1:4-5

28 augustus 2022
4. Alzo wij van uw geloof in Christus Jezus gehoord hebben, en van de liefde die gij hebt tot alle heiligen; 5. Om de hoop die u weggelegd is in…

1 Petrus 3:22

16 mei 2021
22. Welke is aan de rechterhand Gods, opgevaren ten hemel, de engelen en machten en krachten Hem onderdanig gemaakt zijnde.

Efeze 5:14

3 mei 2020
14. Daarom zegt Hij: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.

1 Petrus 1:3

12 mei 2019
3. Geloofd zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die naar Zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus…