Handelingen 3:6

14 juni 2020
6. En Petrus zeide: Zilver en goud heb ik niet, maar hetgeen ik heb, dat geef ik u: In den Naam van Jezus Christus den Nazaréner, sta op en wandel.

1 Petrus 1:7b-8

22 december 2019
7b. in de openbaring van Jezus Christus; 8 Denwelken gij niet gezien hebt en nochtans liefhebt; in Denwelken gij nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een…

Handelingen 10:42-43

16 juni 2019
42. En heeft ons geboden den volke te prediken, en te betuigen, dat Hij is Degene, Die van God verordend is tot een Rechter van levenden en doden. 43. Dezen…

Handelingen 7:55-56

16 juni 2019
55. Maar hij, vol zijnde des Heiligen Geestes, en de ogen houdende naar den hemel, zag de heerlijkheid Gods, en Jezus, staande ter rechter hand Gods. 56. En hij zeide:…

Jesaja 53:10

18 februari 2018
10. Doch het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij…