Numeri 11:29

13 juni 2021
29. Doch Mozes zeide tot hem: Zijt gij voor mij ijverende? Och, of al het volk des HEEREN profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gave!

Lukas 23:35b

21 maart 2021
35b. En ook de oversten met hen beschimpten Hem, zeggende: Anderen heeft Hij verlost; dat Hij nu Zichzelven verlosse, zo Hij is de Christus, de Uitverkorene Gods.

Lukas 23:6-12

21 maart 2021
6. Als nu Pilatus van Galiléa hoorde, vraagde hij of die Mens een Galileeër was. 7. En verstaande dat Hij uit het gebied van Herodes was, zond hij Hem heen…

Hebreeën 11:27

8 november 2020
27. Door het geloof heeft hij Egypte verlaten, niet vrezende den toorn des konings; want hij hield zich vast, als ziende den Onzienlijke.

Johannes 13:21

23 februari 2020
21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.

Johannes 1:35-40

19 januari 2020
35. Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. 37. En die twee discipelen…

Psalm 4:8

31 december 2019
8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.

1 Korinthe 1:18

10 november 2019
18. Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.