Johannes 13:21

23 februari 2020
21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.

Johannes 1:35-40

19 januari 2020
35. Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. 37. En die twee discipelen…

Psalm 4:8

31 december 2019
8. Gij hebt vreugde in mijn hart gegeven, meer dan ten tijde als hun koren en hun most vermenigvuldigd zijn.

1 Korinthe 1:18

10 november 2019
18. Want het woord des kruises is wel dengenen die verloren gaan, dwaasheid; maar ons, die behouden worden, is het een kracht Gods.