10 juli 2022

2 Kronieken 34:4-7 – “De strijd van Josia en van Christus tegen de zonde”

Predikant:

4. En men brak voor zijn aangezicht af de altaren der Baäls; en de zonnebeelden die omhoog boven dezelve waren, hieuw hij af; de bossen ook en de gesneden en gegoten beelden verbrak en vergruisde en strooide hij op de graven dergenen die hun geofferd hadden.
5. En de beenderen der priesters verbrandde hij op hun altaren; en hij reinigde Juda en Jeruzalem.
6. Daartoe in de steden van Manasse en Efraïm en Simeon, ja, tot Naftali toe, in haar woeste plaatsen rondom,
7. Brak hij ook de altaren af en de bossen, en de gesneden beelden stampte hij, die vergruizende, en al de zonnebeelden hieuw hij af in het ganse land Israëls; daarna keerde hij weder naar Jeruzalem.

Thema: "De strijd van Josia en van Christus tegen de zonde"
1) de strijd
2) de overwinning
3) de medestrijders
4) de eer