23 juli 2023

Handelingen 19:11-17 – “God bevestigt in het occulte Efeze de waarheid van Zijn evangelie”

Predikant:

Tekst: Handelingen 19:11-17
11. En God deed ongewone krachten door de handen van Paulus;
12. Alzo dat ook van zijn lijf op de kranken gedragen werden de zweetdoeken of gordeldoeken, en dat de ziekten van hen weken en de boze geesten van hen uitvoeren.
13. En sommigen van de omzwervende Joden, zijnde duivelbezweerders, hebben zich onderwonden den Naam des Heeren Jezus te noemen over degenen die boze geesten hadden, zeggende: Wij bezweren u bij Jezus, Dien Paulus predikt.
14. Dezen nu waren zekere zeven zonen van Sceva, een Joodsen overpriester, die dit deden.
15. Maar de boze geest antwoordende zeide: Jezus ken ik, en Paulus weet ik; maar gijlieden, wie zijt gij?
16. En de mens in welken de boze geest was, sprong op hen, en hen meester geworden zijnde, kreeg de overhand tegen hen, alzo dat zij naakt en gewond uit dat huis ontvloden.
17. En dit werd allen bekend, beiden Joden en Grieken, die te Éfeze woonden; en er viel een vrees over hen allen, en de Naam des Heeren Jezus werd grootgemaakt.

Thema: “God bevestigt in het occulte Efeze de waarheid van Zijn evangelie”
1. Hij doet buitengewone krachten door de handen van Paulus
2. Hij ontmaskert de religieuze imitatie tot op de naakte huid
3. Hij verwekt vrees en laat de Naam van Jezus grootmaken