6 oktober 2019

HC Zondag 49

Vraag 124:

Welke is de derde bede?

Antwoord:

'Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde'.
Dat is: Geef dat wij en alle mensen onzen eigen wil verzaken, en Uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn; opdat alzo een iegelijk zijn ambt en beroep zo gewilliglijk en getrouwelijk moge bedienen en uitvoeren, als de engelen in den hemel doen.