6 maart 2022

Lukas 19:28-36

Predikant:

28. En dit gezegd hebbende, reisde Hij voor hen heen en ging op naar Jeruzalem.
29. En het geschiedde als Hij nabij Bethfagé en Bethanië gekomen was, aan den berg genaamd den Olijfberg, dat Hij twee van Zijn discipelen uitzond,
30. Zeggende: Gaat heen in dat vlek, dat tegenover is; in hetwelk inkomende, zult gij een veulen gebonden vinden, waarop geen mens ooit heeft gezeten; ontbindt hetzelve en brengt het.
31. En indien iemand u vraagt: Waarom ontbindt gij dat? zo zult gij alzo tot hem zeggen: Omdat de Heere het van node heeft.
32. En die uitgezonden waren, heengegaan zijnde, vonden het gelijk Hij hun gezegd had.
33. En als zij het veulen ontbonden, zeiden de heren van hetzelve tot hen: Waarom ontbindt gij het veulen?
34. En zij zeiden: De Heere heeft het van node.
35. En zij brachten hetzelve tot Jezus. En hun klederen op het veulen geworpen hebbende, zetten zij Jezus daarop.
36. En als Hij voortreisde, spreidden zij hun klederen onder Hem op den weg.