8 december 2019

Lukas 19:9-10

9. En Jezus zeide tot hem: Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon Abrahams is.
10. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was.