20 november 2022

Markus 10:13-16 – “Het Koninkrijk voor kinderen”

Predikant:
Soort Dienst:

13. En zij brachten kinderkens tot Hem, opdat Hij hen aanraken zou; en de discipelen bestraften degenen die hen tot Hem brachten.
14. Maar Jezus dat ziende, nam het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods.
15. Voorwaar zeg Ik u: Zo wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeken, die zal in hetzelve geenszins ingaan.
16. En Hij omving hen met Zijn armen, en de handen op hen gelegd hebbende, zegende Hij dezelve.

Thema: "Het Koninkrijk voor kinderen"
1. Voor jonge kinderen
2. Voor volwassen kinderen