20 oktober 2019

Markus 5:6-9

6. Als hij nu Jezus van verre zag, liep hij toe en aanbad Hem.
7. En met een grote stem roepende, zeide hij: Wat heb ik met U te doen, Jezus, Gij Zone Gods des Allerhoogsten? Ik bezweer U bij God, dat Gij mij niet pijnigt.
8. (Want Hij zeide tot hem: Gij onreine geest, ga uit van den mens.)
9. En Hij vraagde hem: Welke is uw naam? En hij antwoordde, zeggende: Mijn naam is Legio; want wij zijn velen.