26 maart 2023

Mattheüs 26:47-50 – “Judas’ laatste ontmoeting met Jezus”

Predikant:

Thema: “Judas’ laatste ontmoeting met Jezus”
1. Judas komt bij Jezus
2. Judas kust Jezus
3. Jezus bevraagt Judas

Tekst: Mattheüs 26:47-50
47. En als Hij nog sprak, zie, Judas, een van de twaalve, kwam, en met hem een grote schare met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.
48. En die Hem verried, had hun een teken gegeven, zeggende: Dien ik zal kussen, Dezelve is het; grijpt Hem.
49. En terstond komende tot Jezus, zeide hij: Wees gegroet, Rabbi; en hij kuste Hem.
50. Maar Jezus zeide tot hem: Vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen Hem.