2 augustus 2020

Mattheüs 9:27-30a

Predikant:

27. En als Jezus vandaar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
28. En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja Heere.
29. Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
30a. En hun ogen zijn geopend geworden.