12 januari 2020

Spreuken 27:23-27

23. Zijt naarstig om het aangezicht uwer schapen te kennen, zet uw hart op de kudden.
24. Want de schat is niet tot in eeuwigheid; of zal de kroon van geslacht tot geslacht zijn?
25. Als het gras zich openbaart en de grasscheuten gezien worden, laat de kruiden der bergen verzameld worden.
26. De lammeren zullen zijn tot uw kleding, en de bokken de prijs des velds.
27. Daartoe zult gij genoegzaamheid van geitenmelk hebben tot uw spijze, tot spijze van uw huis, en leeftocht uwer maagden.