Mattheüs 11:20-24

19 september 2021
20. Toen begon Hij de steden in dewelke Zijn krachten meest geschied waren, te verwijten, omdat zij zich niet bekeerd hadden: 21. Wee u, Chórazin, wee u, Bethsáïda. Want zo…

Efeze 1:13-14

20 juni 2021
13. In Welken ook gij zijt, nadat gij het Woord der waarheid, namelijk het Evangelie uwer zaligheid, gehoord hebt; in Welken gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden…

Lukas 23:43

14 februari 2021
43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

2 Samuël 19:1-8

11 oktober 2020
1. En Joab werd aangezegd: Zie, de koning weent en bedrijft rouw over Absalom.2. Toen werd de verlossing te dienzelven dage het ganse volk tot rouw; want het volk had…

2 Samuël 16:5-14

24 november 2019
5. Als nu de koning David tot aan Bahûrim kwam, zie, toen kwam vandaar een man uit, van het geslacht van het huis van Saul, wiens naam was Simeï, de…

2 Samuël 16:1-4

3 november 2019
1. Als nu David een weinig van de hoogte was voortgegaan, zie, toen ontmoette hem Ziba, Mefibóseths jongen, met een paar gezadelde ezels, en daarop tweehonderd broden, met honderd stukken…