2 Kronieken 35:20-27

18 september 2022
20. Na dit alles, toen Josía het huis toebereid had, toog Necho, de koning van Egypte, op om te krijgen tegen Kárchemis aan den Frath; en Josía toog uit hem…

2 Kronieken 34:23-33

28 augustus 2022
23. En zij zeide tot hen: Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Zegt den man die ulieden tot Mij gezonden heeft: 24. Zo zegt de HEERE: Zie, Ik zal…

2 Kronieken 34:8-13

17 juli 2022
8. In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azália, en Maäséja, den overste der stad,…

2 Kronieken 16:7-9

15 november 2020
7. En in denzelven tijd kwam de ziener Hanáni tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrië en…