2 Kronieken 34:8-13

17 juli 2022
8. In het achttiende jaar nu zijner regering, als hij het land en het huis gereinigd had, zond hij Safan, den zoon van Azália, en Maäséja, den overste der stad,…

2 Kronieken 16:7-9

15 november 2020
7. En in denzelven tijd kwam de ziener Hanáni tot Asa, den koning van Juda, en hij zeide tot hem: Omdat gij gesteund hebt op den koning van Syrië en…

2 Kronieken 15:12

1 november 2020
12. En zij traden in een verbond, dat zij den HEERE, den God hunner vaderen, zoeken zouden, met hun ganse hart en met hun ganse ziel.

2 Kronieken 14:11

25 oktober 2020
11. En Asa riep tot den HEERE zijn God, en zeide: HEERE, het is niets bij U te helpen hetzij den machtige, hetzij den krachteloze; help ons, o HEERE onze…

2 Kronieken 32:25-26

29 september 2019
25. Maar Jehizkía deed geen vergelding naar de weldaad, aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. 26.…

2 Kronieken 31:7-8

22 september 2019
7. In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij. 8. Toen nu Jehizkía en de vorsten kwamen en…