2 Kronieken 32:25-26

29 september 2019
25. Maar Jehizkía deed geen vergelding naar de weldaad, aan hem geschied, dewijl zijn hart verheven werd; daarom werd over hem, en over Juda en Jeruzalem een grote toornigheid. 26.…

2 Kronieken 31:7-8

22 september 2019
7. In de derde maand begonnen zij den grond van die hopen te leggen, en in de zevende maand voleindden zij. 8. Toen nu Jehizkía en de vorsten kwamen en…

2 Kronieken 30:18-20

4 augustus 2019
18. Want een menigte des volks, velen van Efraïm en Manasse, Issaschar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het pascha niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkía bad voor…

2 Kronieken 30:8

28 juli 2019
8. Verhardt nu ulieder nek niet gelijk uw vaderen; geeft den HEERE de hand en komt tot Zijn heiligdom, hetwelk Hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid, en dient den HEERE…

2 Kronieken 29:10-11

21 juli 2019
10. Nu is het in mijn hart een verbond te maken met den HEERE, den God Israëls, opdat de hitte Zijns toorns van ons afkere. 11. Mijn zonen, weest nu…