Jakobus 2:12-13

4 oktober 2020
12. Spreekt alzo en doet alzo, als die door de wet der vrijheid zult geoordeeld worden.13. Want een onbarmhartig oordeel zal gaan over dengene die geen barmhartigheid gedaan heeft; en…

Jakobus 2:1 en 5

27 september 2020
1. Mijne broeders, hebt niet het geloof van onzen Heere Jezus Christus, den Heere der heerlijkheid, met aannemingen des persoons.5. Hoort, mijn geliefde broeders, heeft God niet uitverkoren de armen…

Jakobus 1:21-22

8 juli 2018
21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 22. En zijt daders des…

Jakobus 1:13-18

1 juli 2018
13. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 14. Maar een iegelijk…

Jakobus 1:2-7

17 juni 2018
2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3. Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt…