Jakobus 1:21-22

8 juli 2018
21. Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. 22. En zijt daders des…

Jakobus 1:13-18

1 juli 2018
13. Niemand, als hij verzocht wordt, zegge: Ik word van God verzocht; want God kan niet verzocht worden met het kwade, en Hij Zelf verzoekt niemand. 14. Maar een iegelijk…

Jakobus 1:2-7

17 juni 2018
2. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt; 3. Wetende, dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt. 4. Doch de lijdzaamheid hebbe een volmaakt…