Johannes 16:23-28

21 mei 2020
23. En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult bidden in Mijn Naam, dat zal Hij u geven.…

Johannes 20:27-29

3 mei 2020
27. Daarna zeide Hij tot Thomas: Breng uw vinger hier, en zie Mijn handen, en breng uw hand en steek ze in Mijn zijde; en zijt niet ongelovig, maar gelovig.…

Johannes 13:21

23 februari 2020
21. Jezus deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in den geest, en betuigde en zeide: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u, dat een van ulieden Mij zal verraden.

Johannes 1:35-40

19 januari 2020
35. Des anderen daags wederom stond Johannes, en twee uit zijn discipelen. 36. En ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij: Zie, het Lam Gods. 37. En die twee discipelen…

Johannes 3:16

25 december 2019
16. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Johannes 14:21

15 september 2019
21. Die Mijn geboden heeft en dezelve bewaart, die is het die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en…

Johannes 16:14

23 juni 2019
14. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Johannes 14:22-23

30 mei 2019
22. Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld? 23. Jezus antwoordde en zeide tot…

Johannes 18:1-9

7 april 2019
1. Jezus, dit gezegd hebbende, ging uit met Zijn discipelen over de beek Kedron, waar een hof was, in welken Hij ging, en Zijn discipelen. 2. En Judas, die Hem…